Educadora Social

27.09.2021

* HORARI: dilluns de 13 a 15 hores.

*FUNCIONS:

• Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social.

• Recepció i anàlisis de demandes d'atenció.

• Elaboració, seguiment i evaluació de plans i informes socioeducatius.

• Informació, orientació i asesorament de prestacions i recursos.

• Tramitació de derivacions a serveis especialitzats.

• Promoció, elaboració i seguiment de proyectes de prevenció i intervenció comunitaria.

• Participació en grups de treball per la millora de la coordinació en l'atenció a la demanda social.